กระทรวงวิทย์ปลุกกระแสไอทีสำหรับSMEsต่อเนื่องจับมือไมโครซอฟท์สร้างมือโปรทำเว็บ

ทีมงานTechXcite | 18 ม.ค. 2553 21:43:31

3122

VIEWS ทีมงานTechXcite

กระทรวงวิทย์ปลุกกระแสไอทีสำหรับSMEsต่อเนื่องจับมือไมโครซอฟท์สร้างมือโปรทำเว็บ

กระทรวงวิทย์ฯ ปลุกกระแสไอทีสำหรับ SMEs ต่อเนื่อง
จับมือ ก.อุตฯ และ ไมโครซอฟท์ สร้างมือโปรทำเว็บ

DSC_0047

 สวทช. กระทรวงวิทย์ฯ เดินหน้าสร้างระบบนิเวศน์สำหรับธุรกิจ SMEs ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น จับมือทั้งรัฐและเอกชนสร้างนักพัฒนาเว็บไซต์มืออาชีพ หรือ Web-Pro มอบเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับนักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์มืออาชีพ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้งานด้านไอทีอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ นำไปต่อยอดทางธุรกิจ โดยมีพันธมิตรหลัก ซอฟต์แวร์พาร์ค กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สสว. และไมโครซอฟท์รับลูกเดินหน้า WebsiteSpark หวังโครงการนี้สร้างงานกว่า 600 ตำแหน่ง

ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า  “แนวทางการสนับสนุนให้ SMEs ได้นำไอทีไปใช้ให้เกิดประโยชน์นั้น กระทรวงวิทย์ฯ โดยซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช.ได้ดำเนินแบบสองทางคือ การสนับสนุนในเชิงกว้าง คือการสร้างโปรแกรมสนับสนุนให้กับ SMEs ได้ใช้ประโยชน์จากไอทีในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อีกทางหนึ่งคือการเจาะลึกลงไปสู่ภาคอุตสาหกรรมนั้นๆ ที่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะทาง หรือต้องการแผนการสนับสนุนในแบบพิเศษ
 
แผนการดำเนินการระยะสั้นคือ 1. ทำให้ส่วนของผู้ผลิตเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์จัดทำเครื่องมือ หรือ Tools และซอฟต์แวร์สำหรับการใช้งานให้ธุรกิจ SMEs ในราคาที่สมเหตุสมผล ขณะเดียวกันมีตัวเลือกที่หลากหลาย ไม่มีการผูกขาด และใช้งานกับธุรกิจ SMEs ได้จริง 2. ต้องดึงเจ้าของเทคโนโลยีทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น เข้ามาสนับสนุนให้การสร้างซอฟต์แวร์หรือบริการสำหรับ SMEs มีราคาที่ตลาดยอมรับได้ 3. สร้างกระบวนการเรียนรู้ และสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ที่สร้างให้ SMEs โดยเฉพาะต่อกลุ่มเป้าหมายนี้ ทั้งในส่วนการใช้งาน และสร้างบุคลากรในองค์กรเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ เพื่อทำให้ SMEs สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้องค์กรของตนเองเข้มแข็งในระยะยาวได้
 
โครงการส่งเสริมโอกาสด้านอาชีพให้กับนักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ หรือ WebsiteSpark ซึ่งเป็นความร่วมมือของกระทรวงวิทย์ฯ ซอฟต์แวร์พาร์ค กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และบริษัทไมโครซอฟท์ จะสามารถช่วยเกิดอาชีพนักพัฒนาเว็บไซต์ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ Creative Economy โดยคาดว่าจะสามารถก่อให้เกิดการสร้างงานมากกว่า 600 ตำแหน่งในประเทศไทย มองในแง่ของนโยบายการสนับสนุนแล้วจะทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวกกับธุรกิจ SMEs ในระยะยาวได้ โดยเฉพาะการทำให้ระบบนิเวศน์ด้านไอทีของ SMEs เข้มแข็งขึ้นอย่างรวดเร็ว โครงการนี้ถือเป็นอีกโครงการหนึ่งในการสร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ ที่เป็นรูปธรรมของกระทรวงเรา”

ดร.สุพัทธ์ พู่ผกา รองผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวว่า “ตลอดมา สวทช.ดำเนินนโยบายการเป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สำหรับโครงการ WebsiteSpark ถือเป็นรูปธรรมที่เข้ากับแผนการและนโยบายของ สวทช.อย่างยิ่ง เพราะนอกจากการดึงแบรนด์ระดับโลกอย่างไมโครซอฟท์มาทุ่มงบประมาณสนับสนุนให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และ SMEs ของ ไทยได้มาใช้ Tools หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ และ เครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้ Web-pro ไทยได้เข้าไปอยู่ในชุมชนระดับโลกบนเครือข่ายสังคมของผู้นำทางเทคโนโลยีอันจะทำให้การทำการตลาดในระดับโลกเป็นไปได้ง่ายและต้นทุนต่ำแล้ว ยังเป็นการผนึกกำลังร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน SMEs ในประเทศเพื่อสร้างงานโดยเชื่อมโยงสู่ตลาดในกลุ่ม SMEs และธุรกิจต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้มีการขยายตลาดบนโลก onlineได้มากขึ้น อันเป็นการสร้างโอกาสและสร้างความเข้มแข็งให้กับทั้งสองกลุ่มนี้อีกด้วย

การสนับสนุนของซอฟต์แวร์พาร์คซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ทีเอ็มซี สวทช. ในโครงการ WebsiteSpark จะครอบคลุมทั้งในเรื่อง 1.การอบรมเพื่อสร้างนักพัฒนาเว็บไซต์มืออาชีพ หรือ Web Professionals รวมถึงการบ่มเพาะให้ธุรกิจเหล่านี้เติบโต 2. การสร้างงานในประเทศและสร้างความเข้มแข็งให้ Web-pro SMEsกลุ่มนี้จากความร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและ สสว. 3. การสร้างความเชี่ยวชาญและโอกาสทางการตลาดในต่างประเทศโดยร่วมมือกับไมโครซอฟท์”

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า “กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีความพยายามในการผลักดันให้เกิดการนำไอที และเทคโนโลยีมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดการขยายช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการในแวดวงอุตสาหกรรม โดยเราเห็นว่าความต้องการในภาคอุตสาหกรรมนั้นสามารถเชื่อมโยงกันได้โดยตรงกับศักยภาพที่นักพัฒนาไทยเว็บไซต์ของไทยมีอยู่ และอยากสนับสนุนให้ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และทักษะของนักพัฒนาได้นำมาเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน โดยปัจจุบันผู้ประกอบการในแวดวงอุตสาหกรรมจำนวนมากที่ต้องการจะมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง แต่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ จึงต้องการผู้ที่มีทักษะ และความเชี่ยวชาญโดยตรงในการพัฒนาเว็บไซต์มาเป็นผู้ให้คำแนะนำ และเชื่อว่าโครงการ WebsiteSpark จะเข้ามาเติมเต็มส่วนที่ยังขาดไปให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น”
 
ดร.ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า   “ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่เกิดวิกฤติขึ้นทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยได้ส่งผลกระทบต่อระบบธุรกิจในภาพรวม ทั้งภาวะการเลิกจ้างงานและการลดต้นทุนทางธุรกิจ ไม่เว้นแม้แต่กลุ่ม SME ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจดังกล่าวในแง่ยอดสั่งซื้อสินค้าที่ลดลง ทำให้ต้องพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าไปสู่กลุ่มผู้บริโภคใหม่ๆด้วยต้นทุนที่ไม่มากนัก ในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ SME   สสว.ได้ดำเนินมาตรการต่างๆ ในการสร้างศักยภาพให้กับ SME ซึ่งแนวทางหนึ่งคือการสนับสนุนให้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่งเสริมธุรกิจของ SME ผ่านการพัฒนาเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ หรือแม้แต่การส่งเสริมการทำ e-commerce ถือเป็นการลงทุนเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่ตามมา นั่นก็คือ การขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าและการเข้าถึงตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพกว่าปัจจุบัน รวมถึงในปัจจุบันที่เกิดกลุ่มธุรกิจ Homepreneur หรือผู้ประกอบการที่สร้างธุรกิจที่บ้านมากขึ้น ซึ่งระบบ IT ถือได้ว่ามีความจำเป็นอย่างมากทั้งในด้านการสร้างช่องทางการตลาดและการเชื่อมโยงทางธุรกิจได้อย่างครบวงจร”

นางสาวปฐมา จันทรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะที่ไมโครซอฟท์ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ไมโครซอฟท์จำเป็นต้องร่วมสร้างการเติบโตให้กับอุตสาหกรรมไอทีไทย ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการไอทีทุกรายเติบโตไปด้วยอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ ไมโครซอฟท์จึงให้การสนับสนุนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด Local Software Economy Initiative ผ่านโครงการต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนนักพัฒนาในแต่ละระดับด้วยเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาและการสนับสนุนอื่นๆ อาทิ BizSpark สำหรับผู้ประกอบการพัฒนาซอฟต์แวร์รายใหม่ DreamSpark สำหรับนักเรียนนักศึกษาในสังกัดโรงเรียนที่มีความร่วมมือกับไมโครซอฟท์ และศูนย์พัฒนานวัตกรรมซอฟต์แวร์ไทย หรือ Microsoft Innovation Center สำหรับการทำ proof of concept ของผลงานด้านซอฟต์แวร์ต่างๆ  โครงการ WebsiteSpark เป็นอีกหนึ่งโครงการภายใต้ Local Software Economy Initiative ที่จะช่วยส่งเสริมให้นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ได้มีทางเลือกในการใช้แพลตฟอร์ม และเครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต์ที่เหมาะสม

n1

ความร่วมมือในโครงการ WebsiteSpark ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและไมโครซอฟท์ในครั้งนี้ คือ การมอบโอกาสให้กับนักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ในการสร้างสรรค์แอพพลิเคชั่นสำหรับการสร้างเว็บไซต์ที่ง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องด้วยนักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ และผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ย่อมมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมเว็บไซต์ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่จะผลักดันให้การใช้งานเทคโนโลยี Cloud Computing เป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะสืบสานพันธกิจในการส่งเสริมความสำเร็จของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง ไมโครซอฟท์คาดหวังว่าโครงการ WebsiteSpark จะมีส่วนสำคัญให้นักพัฒนาชาวไทยมีศักยภาพที่แข็งแกร่ง และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งผลให้มีการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับนักพัฒนาชาวไทย”

นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ที่มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอกาสด้านอาชีพให้กับนักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ หรือ WebsiteSpark ซึ่งมีระยะเวลา 3 ปี ต้องเป็นผู้ประกอบการพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ที่ประกอบธุรกิจหลักในการสร้างสรรค์ พัฒนา และออกแบบเว็บไซต์ และมีจำนวนพนักงานไม่เกิน 10 คน ซึ่งการเข้าร่วมโครงการไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้หลังจากได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแล้ว นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์จะสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์โซลูชั่นของไมโครซอฟท์ไปพัฒนาได้ พร้อมได้รับการฝึกอบรม บ่มเพาะ และสนับสนุนจากเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือซอฟต์แวร์พาร์ค หน่วยงานที่มีบทบาทและหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนนักพัฒนาอิสระและผู้ประกอบการ ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จ เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมไอทีไปสู่ระดับสากล โดยดำเนินการผ่านศูนย์บ่มเพาะธุรกิจซอฟต์แวร์ หรือ Incubation Center เป็นหลัก นอกจากนี้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสสว.ยังร่วมสนับสนุนให้กลุ่มWeb-pro SMEs นี้ได้เชื่อมโยงกับกลุ่มตลาดSMEsและธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่น ๆด้วย