Apple ย้ำ แอปพลิเคชันใน App Store จะต้องอนุญาตให้ผู้ใช้ลบบัญชีได้ เริ่มต้น ม.ค. 2022
Apple ย้ำ แอปพลิเคชันใน App Store จะต้องอนุญาตให้ผู้ใช้ลบบัญชีได้ เริ่มต้น ม.ค. 2022
ส่งต่อบทความนี้ให้เพื่อน

บทความเกี่ยวข้อง

© 2022 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy

© 2024 Cative Co., LTD. สงวนสิทธิห้ามทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน
ไม่ว่าในรูปแบบหรือสิ่งใดโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก Cative Co., LTD. เป็นลายลักษณ์อักษร
Privacy policy